Daily Tea - debunix

Dan Cong evening

Dan Cong evening
Love to pair this tiny 'yixing', drippy beautiful little cup from Petr Novak, and fine Dan Congs from Tea Habitat. For scale, the little pot holds 50mL to the brim, and the cup holds maybe 70mL to the rim. Mighty minis!

'yixing'Dan Congtea cupguinomiPetr NovakYuzamashi