Daily Tea - debunix

Gyoku-hou gyokuro from O-Cha
Shimizu Ken nosaka kyusu
Cory Lum bildoro yunomi

A very tasty morning

bildoroCory LumDragon's eyegyokuroKyusuMirka Randova tea trayNosaka clayOther KeywordsShimizu kenTeateacupteapotyunomi