Daily Tea - debunix

141116 Morning Long Jing_DEB4540

141116 Morning Long Jing_DEB4540
Delicate, floral, vegetal Xi Hu Long Jing from Norbu, enjoyed from a Cory Lum shino bildoro yunomi. Mmm. A lovely start to the day.

yunomibildoroshinoXi Hu Long JingNorbu TeaCory Lum