Tea - debunix

IMG_0094

2013 Shan Lin Xi: Long Feng Xia
Mountain Oolong from Origin Tea

teaChat OTTI 19