Tea - debunix

Watanabe Chawan - 11

Watanabe Chawan - 11
A tenmoku-oilspot combination glaze chawan by Rokuro Watanabe

YUTEKITENMOKUCHAWANchawanblack oilspot glazeRokuro Watanabetea bowl