Tea - debunix

Watanabe Chawan - 06

Watanabe Chawan - 06
A tenmoku-oilspot combination glaze chawan by Rokuro Watanabe

YUTEKITENMOKUCHAWANchawanblack oilspot glazeRokuro Watanabetea bowl