Tea - debunix

Watanabe Chawan - 04

Watanabe Chawan - 04
A tenmoku-oilspot combination glaze chawan by Rokuro Watanabe

YUTEKITENMOKUCHAWANchawanblack oilspot glazeRokuro Watanabetea bowl