Tea - debunix

2013 Spring Shan Lin Xi: Long Feng Xi - 2

2013 Spring Shan Lin Xi: Long Feng Xi - 2

OTTI 19Taiwanese Oolongs2013 Spring Shan Lin XiLong Feng XiteaChatOrigin Tea