Tea - debunix

Watanabe Chawan - 02

Watanabe Chawan - 02
A tenmoku-oilspot combination glaze chawan by Rokuro Watanabe

YUTEKITENMOKUCHAWANchawanblack oilspot glazeRokuro Watanabetea bowl