Tea - debunix

Watanabe Chawan - 12

Watanabe Chawan - 12
A tenmoku-oilspot combination glaze chawan by Rokuro Watanabe

YUTEKITENMOKUCHAWANchawanblack oilspot glazeRokuro Watanabetea bowl