Tea - debunix

Carbon-trap shino and ash oribe teacup by Shyrabbit - 2

Carbon-trap shino and ash oribe teacup by Shyrabbit - 2

shyrabbitash oribe glazeteacupcarbon trap shino