Tea - debunix

Watanabe Chawan - 14

Watanabe Chawan - 14
A tenmoku-oilspot combination glaze chawan by Rokuro Watanabe

YUTEKITENMOKUCHAWANchawanblack oilspot glazeRokuro Watanabetea bowl