Tea - debunix

Watanabe Chawan - 08

Watanabe Chawan - 08
A tenmoku-oilspot combination glaze chawan by Rokuro Watanabe

YUTEKITENMOKUCHAWANchawanblack oilspot glazeRokuro Watanabetea bowl