Tea - debunix

Morning gyokuro with the Shimizu Ken Nosaka clay kyusu: delicious.
Still haven

EventsGyokuHou GyokurogyokuroKyusuMirka Randova tea trayNosaka clayOChaShimizu kenteateapot