Tea - debunix

3 Norbu Mao Cha, July 2010: Shi Tou Xin Jai, Lao Ban Zhang, Wulian - 2

3 Mao Cha from Norbu

MaoChaShengPuerhLaoBanZhangWulianShiTouXinZhaitea